Institut za standardizaciju Crne Gore

Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 256 rezultata pretrage:

MEST EN 16772:2017

Kvalitet vode - Uputstvo za metode uzorkovanja beskičmenjaka u hiporeičnoj zoni rijeka


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 30
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 25€

METI CEN/TR 16364:2017

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaji u zavisnosti od migracije - Predviđ‘anje migracije iz organskih materijala pomoću matematičkih modela


Više

 • ICS notacija: 13.060.20
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN 15768:2017

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - GC-MS identifikacija organskih supstanci koje mogu da migriraju u vodu


Više

 • ICS notacija: 13.060.20, 67.250, 71.040.50
 • Broj strana: 39
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN 16695:2017

Kvalitet vode - Uputstvo za procjenu biovolumena fitoplanktona


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 106
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 51€

MEST EN 16698:2017

Kvalitet vode - Uputstvo za kvantitativno i kvalitativno uzorkovanje fitoplanktona iz kopnenih voda


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN 16694:2017

Kvalitet vode - Određ‘ivanje izabranih polibromovanih difenil-etara (PBDE) u cjelokupnom uzorku vode - Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)


Više

 • ICS notacija: 13.060.50
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN 16164:2017

Kvalitet vode - Standardno uputstvo za izradu i odabir taksonomskih ključeva


Više

 • ICS notacija: 13.060.99
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 19€

MEST EN 16691:2017

Kvalitet vode - Određ‘ivanje izabranih policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u cjelokupnom uzorku vode - Metoda ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) sa SPE diskovima u kombinaciji sa gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)


Više

 • ICS notacija: 13.060.50
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.