Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 260 rezultata pretrage:

METI CEN/TR 16364:2017

Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaji u zavisnosti od migracije - Predviđanje migracije iz organskih materijala pomoću matematičkih modela


Više

 • ICS notacija: 13.060.20
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-06-2017
 • Cijena: 29€

METI CEN/TR 16928:2017

Uputstvo za primjenu ekoloških aspekata u standarde proizvoda i standarde sistema u projektovanju kanalizacionih sistema


Više

 • ICS notacija: 13.060.30
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
 • Cijena: 19€

METI TS CEN/TS 14966:2015

Ploče na bazi drveta - Indikativne metode malog opsega za ispitivanje određenih mehaničkih svojstava pomoću pokazivača male skale


Više

 • ICS notacija: 13.060.70
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 015
 • Datum stupanja na snagu: 24-07-2015
 • Cijena: 19€

METI TS CEN/TS 16692:2016

Kvalitet vode - Određivanje tributil-kalaja (TBT) u uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografije sa „triple quadrupole” masenom spektrometrijom


Više

 • ICS notacija: 13.060.50
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 26-09-2016
 • Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.