Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 600 rezultata pretrage:

MEST CEN/TR 17063:2018

Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida pomoću GC ili LC analize nakon ekstrakcije/raspodjele acetonitrilom i prečišćavanja pomoću disperzivne SPE - Podaci o validaciji modularne QuEChERS metode


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 92
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 48€

MEST CEN/TR 852:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za transport vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Ocjena migracije - Uputstvo za tumačenje laboratorijski izvedenih vrijednosti migracije


Više

 • ICS notacija: 67.250, 83.140.30
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 17061:2018

Prehrambeni proizvodi - Smjernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača koristeći hromatografske metode


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 17062:2018

Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje rezidua pesticida u biljnim uljima pomoću LC-MS/MS


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 17083:2018

Prehrambeni proizvodi - Određivanje akrilamida u hrani i kafi sa gasnom hromatografijom - masenom spektrometrijom (GC-MS)


Više

 • ICS notacija: 67.050, 67.060, 67.080.20, 67.140.20
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 17303:2020

Prehrambeni proizvodi - DNK bar-kodiranje riba i proizvoda od ribe koristeći određene segmente gena mitohondrijskog citohroma b i mitohondrijskog citohroma c oksidaze


Više

 • ICS notacija: 67.120.30
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 11-07-2020
 • Cijena: 22€

MEST CR 13505:2020

Analiza hrane - Biotoksini - Kriterijumi za ocjenu analitičkih metoda za mikotoksine


Više

 • ICS notacija: 67.050
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: ISME/TK 003
 • Datum stupanja na snagu: 11-07-2020
 • Cijena: 13€

MEST EN 10289:2018

Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od epoksida i modifikovanog epoksida nanesene u tečnom stanju


Više

 • ICS notacija: 67.200.10
 • Broj strana: 46
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.