Konkurs za izbor direktora/ice ISME

18.10.2017.

Upravni odbor Instituta za standardizaciju Crne Gore raspisao je konkurs za izbor direktora/ice Instituta.

Opšti uslovi:

  • da je državljanin/ka Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
  • da ima propisanu stručnu spremu;
  • da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:

  • VSS (VII stepen);
  • najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva od čega najmanje 5 (pet) godina u obavljanju rukovodećih poslova;
  • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u vršenju stručnih poslova u oblasti standardizacije i srodnih djelatnosti;
  • znanje engleskog jezika;
  • poznavanje rada na računaru;
  • dokaz da nije osuđivan/a na bezuslovnu kaznu zatvora za djelo koje ga/je čini nedostojnim za vršenje funkcije.

Konkurs je otvoren petnaest dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom slati ili dostaviti na adresu:
Institut za standardizaciju Crne Gore, VII Omladinske 28, Podgorica.
Kontakt telefon: (020) 227 108.

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.